Об учреждении международного праздника АРАРАТ (17 июля, дата, приуроченная к остановке Ноев Ковчега на горах Араратских)

19 июля, 2023 - 14:58

РЕШЕНИЕ

Национального Собрания (Парламента) Западной Армении

- Учитывая общечеловеческое значения библейской горы Арарат в истории человечества;

- Основываясь на слова Святого Писания – Библии: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор» (Быт. 8:4,5);

- Учитывая, что возрождение человечества произошло с территории Армянского нагорья, где находится святая для армян библейская гора Арарат;

- Учитывая, что Армения является колыбелью цивилизации;

- Учитывая необходимость возрождения общечеловеческих ценностей и традиций, христианских заповедей и гуманизма;

- Учитывая, что сегодняшняя повестка дня: императив строительства новой цивилизации, новой системы ценностей сосуществования. И, одновременно, незамедлительное осуществление этого процесса;

- Учитывая наш призыв к совместному духовному созиданию, который обращен ко всем нациям и народностям, ко всем тем, кто несет в себе идею созидаемого мира человека;

- Учитывая необходимость объединения опыта и мудрости всех народов на этом беспрецедентном историческом повороте;

- С целью обеспечения цивилизационного прорыва.

Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении

ПОСТАНОВИЛО

1) Учредить международный праздник Арарат, как символ общечеловеческих ценностей и традиций, христианских заповедей и гуманизма, который будет отмечаться ежегодно 17 июля.

2) Обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с предложением инициировать принятие ежегодного международного праздника Арарат, отмечаемого 17 июля, указав его в календаре ежегодных официальных праздничных дат Организации Объединенных Наций.

3) Обратиться к государствам - членам Организации Объединенных Наций с предложением учредить национальный ежегодный праздник Арарат, отмечаемого 17 июля.

4) Уведомить все мировые религиозные организации об учреждении ежегодного международного праздника Арарат, отмечаемого 17 июля.

5) Представить Президенту Республики Западная Армения (Государство Армения) Закон «Об учреждении международного праздника Арарат» для подписания.

Армен Тер-Саркисян

Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении

12.07.2023 г.

------------------------

На армянском языке

ՈՐՈՇՈՒՄ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի)

ԱՐԱՐԱՏ միջազգային տոն սահմանելու մասին

(17-ը հուլիսի, ամսաթիվ, երբ Նոյյան Տապանը հանգրվանեց Արարատյան լեռներում)- Հաշվի առնելով բիբլիական Արարատ լեռան համամարդկային նշանակությունը մարդկության պատմության մեջ։

- Հիմնվելով Սուրբ Գրքի՝ Աստվածաշնչի խոսքերի վրա. «Եվ կանգ առավ տապանը յոթերորդ ամսում, ամսվա տասնյոթերորդ օրը, Արարատյան լեռներում։ Ջուրը շարունակեց նվազել մինչեւ տասներորդ ամիսը. տասներորդ ամսվա առաջին օրը երեւացին լեռների գագաթները» (Ծննդ. 8:4,5)։*

- Հաշվի առնելով, որ մարդկության վերածնունդը տեղի է ունեցել Հայկական լեռնաշխարհում, որտեղ գտնվում է հայության համար սուրբ բիբլիական Արարատ լեռը։

- Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը քաղաքակրթության բնօրրանն է։

- Նկատի ունենալով համամարդկային արժեքների եւ ավանդույթների, քրիստոնեական պատվիրանների եւ մարդասիրության վերազարթոնքի անհրաժեշտությունը։

- Հաշվի առնելով, որ այսօրվա օրակարգը՝ նոր քաղաքակրթության, համակեցության նոր արժեհամակարգ կառուցելու հրամայականն է եւ միաժամանակ, այս գործընթացի անհապաղ իրականացումը։

- Միասնական հոգեւոր արարման մեր կոչն ուղղված է բոլոր ազգերին ու ազգություններին, բոլոր նրանց, ովքեր կրում են մարդու ստեղծագործական աշխարհի գաղափարը։ Այս պատմական աննախադեպ շրջադարձում միավորենք ժողովուրդների փորձն ու իմաստությունը։

- Քաղաքակրթական բեկում ապահովելու նպատակով։

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովը (Խորհրդարանը)

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1) Սահմանել Արարատ միջազգային տոնը՝ որպես համամարդկային արժեքների եւ ավանդույթների խորհրդանիշ, որը կնշվի ամեն տարի հուլիսի 17-ին։

2) Դիմել Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին հուլիսի 17-ին նշվող ամենամյա Արարատ միջազգային տոնի սահմանումը նախաձեռնելու առաջարկով` այն նշելով Միավորված Ազգերի Կազմակերպության տարեկան պաշտոնական տոների օրացույցում։

3) Դիմել Միավորված Ազգերի Կազմակերպության անդամ պետություններին՝ հուլիսի 17-ը Արարատ ազգային տոն սահմանելու առաջարկով։

4) Տեղեկացնել համաշխարհային բոլոր կրոնական կազմակերպություններին հուլիսի 17-ը ամենամյա Արարատ միջազգային տոն սահմանելու մասին։

5) Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստանի Պետություն) Նախագահի ստորագրմանը ներկայացնել «Արարատ միջազգային տոն սահմանելու մասին» օրենքը։

Արմեն Տեր-Սարգսյան

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ

12.07.2023 թ․

* Աստվածաշնչի տեքստի թարգմանության մեջ եբրայերենից՝ տասնյոթերորդ օր, իսկ արամերենից՝ քսանյոթերորդ օր:

 

--------------------

На английском языке

 

DECISION

of the National Assembly (Parliament) of Western Armenia

On the establishment of the international holiday of ARARAT

(July 17, the date dedicated to the stop of Noah's Ark on the Ararat Mountains)

- Taking into account the universal human significance of the biblical Mount Ararat in the history of mankind;

- Based on the words of the Holy Scripture – the Bible: "And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, on the mountains of Ararat. The water was constantly decreasing until the tenth month; on the first day of the tenth month the tops of the mountains appeared". (Gen. 8:4, 5);

- Taking into account that the rebirth of humanity took place from the territory of the Armenian Highlands, where the holy for the Armenians biblical Mount Ararat is located;

- Taking into account that Armenia is the cradle of civilization;

- Taking into account the need to revive universal values and traditions, Christian commandments and humanism;

- Taking into account that today's agenda is the imperative of building up a new civilization, a new system of values of coexistence. And, at the same time, the immediate implementation of this process;

Taking into account our call for joint spiritual creation, which is addressed to all nations and nationalities, to all those who carry the idea of the world created by a human;

- Taking into account the need to unite the experience and wisdom of all peoples at this unprecedented historical turn;

- In order to ensure a civilizational breakthrough.

National Assembly (Parliament) of Western Armenia

RESOLVED

1) To establish the international holiday of Ararat as a symbol of universal human values and traditions, Christian commandments and humanism, which will be celebrated annually on July 17.

2) To appeal to the Secretary-General of the United Nations with the proposal to initiate the adoption of the annual international holiday of Ararat, celebrated on July, 17, by listing it on the calendar of the annual official public holidays of the United Nations.

3) To appeal to the Member States of the United Nations with the proposal to establish the annual national holiday of Ararat, celebrated on July 17.

4) To notify all world religious organizations of the establishment of the annual international holiday of Ararat, celebrated on July 17.

5) To submit to the President of the Republic of Western Armenia (State of Armenia) the Law "On the Establishment of the International holiday of Ararat" for signing.

Armen Ter-Sarkisyan

President of the National Assembly (Parliament) of Western Armenia

12.07.2023-----------------

На французском языке

DECISION

de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale

De l’institution d’une journée internationale ARARAT

(17 juillet, date à laquelle l'Arche de Noé s'est arrêtée sur les Monts Ararat)

- Considérant le symbole universel de l’histoire de l’humanité que représente le biblique Mont Ararat;

Nous référant aux paroles de l’Ecriture Sainte - la Bible: «Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’Arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes» (A.T. 8:4,5);

- Considérant que la renaissance de l’humanité s’est faite à partir de l’aire du Plateau Arménien sur lequel se trouve, pour les arméniens, le saint Mont biblique Ararat;

- Considérant que l’Arménie représente le berceau de la civilisation;

- Considérant  la nécessité d’un renouveau des valeurs universelles, des traditions, des confessions chrétiennes et de l’humanisme;

- Considérant qu’à l’ordre du jour actuel figurent prioritairement:  une nouvelle édification  civilisationnelle, un nouveau système de coexistence qui,  dans le même temps, appellent à une exécution immédiate;

- Considérant que notre appel à cette création spirituelle commune s’ adresse à toutes les nations et peuples, à tous ceux qui portent en eux l’idée d’un monde humain;

- Considérant l’impérative  nécessité de réunir l’expérience et la sagesse de tous les peuples en ce tournant historique sans précédent;

- Et afin de nous préserver d’une rupture civilisationnelle.

L’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale

DECRETE

1) Instituer  chaque 17 juillet  une Journée internationale commémorative Ararat, symbolisant les valeurs  universelles et les traditions des confessions chrétiennes et de l’humanisme.

2) S’adresser au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies avec la proposition d’instituer, chaque année, le 17 juillet en tant que  Journée internationale commémorative Ararat, officialisée par l’inscription officielle dans son calendrier annuel des Journées commémoratives de l’Organisation des Nations Unies.

3) S’adresser aux Etats - membres de l’Organisation des Nations Unies - avec la proposition qu’ils instituent, en tant que Journée internationale commémorative Ararat, le 17 juillet.

4) Porter à la connaissance de tous les organismes religieux de l’institution, le 17 juillet,  d’une Journée internationale commémorative Ararat.

5) Présenter au Président de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) un projet de loi «De l’institution d’une Journée internationale commémorative Ararat» pour adoption.

Armen Ter-Sarkissyan

Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale

12.07.2023

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Тест для фильтрации автоматических спамботов
Target Image